Giải pháp eLearning cho chuyên gia, nhà huấn luyện

bởi Thành xTech
Tiên phong xây dựng giải pháp eLearning
cho chuyên gia, nhà huấn luyện
Bạn là Chuyên gia, Nhà huấn luyện

Đang gặp các vấn đề sau

 • Red Doanh số sụt giảm do Covid
 • Red Không thai thác được các kênh online
 • Red Thiếu những nội dung hấp dẫn độc giả
 • Red Bị giới hạn lượng khách có thể phục vụ
 • Red Thiếu lợi thế cạnh tranh
Chúng tôi giúp bạn giải quyết bằng

Một giải pháp eLearning toàn diện gồm 3 dịch vụ

Website eLearning
Bài giảng eLearning
Phễu marketing

Website eLearning

Giúp tạo ra trải nghiệm học tập wow cho cả người dạy và người học nhờ 2 công nghệ edtech

 • Red Learning Design
 • Red Moodle

Bài giảng eLearning

Giúp bạn tạo ra những nội dung đào tạo theo hướng Interactive Multimedia Learning nhờ 2 công nghệ

 • Red Interactive content
 • Red Microlearning

Phễu marketing

Giúp lan toả và kinh doanh khoá học thành công nhờ ứng dụng 2 chiến lược marketing

 • Red Expertise Marketing
 • Red Sales Funnel

Blog

Bạn đang cần 1 giải pháp eLearning
xuất sắc và khác biệt?